هیچستان

تبلیغات
نمی‌شود سخت نگرفت . تنهائی ِ لعنتی خیلی مغرور است . بی‌اعتنائی را برنمی‌تابد . تو
که تنهائی را سخت نگیری تنهائی چنان تو را سخت می‌گیرد که نفس توی گلوی‌‌‌ات تنگ ِ
بُغض می‌شود . تو‌ هم تنهائی را سخت می‌‌گیری . راضی می‌شوی به تب ِ دل‌تنگی ...
از ترس ِ بغض‌مرگی ...

اگر ...
#اگر بہ زلف دراز تو دست ما نرسد گناه بخت پریشان و دست ڪوتہ ماست ...حافظ...
خلوت ...
#گِرد آن خانه بگردم؛ که در او خلوتِ توست...!  ...