خیس حسرت

تبلیغات

 

زندگی
کلبه دنجی ست
ک در نقشه خود
دو سه تا پنجره
رو به خیابان دارد.......
گاه با خنده عجین است
گهی با گریه،
گاه خشک است و گهی شر شر باران دارد

زندگی
مرد بزرگیست ک در بستر مرگ
به شفا بخشی یک معجزه
ایمان دارد


زندگی
حالت بارانی
چشمان تو است
ک در آن
قوس و قزح های فراوان دارد


زندگی
آن گل سرخیست

ک تو می بویی
یک سرآغاز قشنگیست
ک پایان دارد........ زندگی کن!

جان من
سخت نگیر
رونق عمر جهان
چند صباحی گذراست
قصه بودن ما.......
برگی از
دفتر افسانه ای راز بقاست


دل اگر میشکند
گل اگر میمیرد

و اگر باغ به خود رنگ خزان میگیرد
همه هشدار به توست


جان من
سخت نگیر
زندگی کوچ همین چلچله هاست.... به همین زیبایی.....
به همین کوتاهی.............................
مراقب حال دلت باش، همین

 

 

روی ویترین یک کتابفروشی در شهر رم نوشته شده بود:
همیشه دلخوری ها را...
نگرانی ها را....
به موقع بگویید....
حرفهای خود را به یک دیگر با "کلام" مطرح کنید؛ نه با " رفتار"
که از کلام همان برداشت می شود که شما می گویید؛ولی از رفتارتان هزاران برداشت....
قدر بدانید" داشتنها " را
مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن است...

 

 

ﭘﻴﺮﻣﺮﺩ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺟﺮﺕ ﭘﺴﺮﻙ ﻭﺍﻛﺴﻲ ﻛﺮ ﻭ ﻻﻝ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ، ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻨﺪﺍﻧﺪﻥ
ﺍﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﺳﻜﻨﺎﺱ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﺖ . ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻛﺮﺩ .
ﭘﺴﺮﻙ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺧﻮﺍﻧﺪ . ﺭﻭﻱ ﺍﺳﻜﻨﺎﺱ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ : ﻭﻗﺘﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺷﺪﻱ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﻜﻨﺎﺱ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻦ .
ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻭ ﻛﻨﺠﻜﺎﻭﻱ ﺍﺳﻜﻨﺎﺱ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺁﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﺪ . ﭘﺸﺖ ﺍﺳﻜﻨﺎﺱ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩ : ﻛﻠﻚ، ﺗﻮ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻧﺸﺪﻱ !
ﭘﺴﺮﻙ ﺧﻨﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺑﻠﻨﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺻﺪﺍﻱ ﺧﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﻴﺪ ..

 

 

ﺩﻝ ﺁﺩﻡ … ﭼﻪ ﮔﺮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﺩﻩ … ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﮐﻮﭼﮏ …
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﺳﺎﺩﻩ …
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ …
ﺑﻪ ﯾﮏﺗﮑﺎﻥ ﺳﺮ … ﯾﻌﻨﯽ … ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ …
ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺧﺎﻟﯽ …ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﻭﺭﯼ!
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺮﺍه ﺷﺪﻥ ﮐﻮﭼﮏ …
ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ : ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺕ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ؟
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﻋﻮﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﻗﻬﻮﻩ !
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ …
ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﯾﮏ ﻣﻦ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻢ ..
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ ﯼ ﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ …
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ …
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮﯼ :ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻮﭼﮏ …
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ …
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ …
ﺩﻝ ﺁﺩﻡ ﮔﺎﻫﯽ … ﭼﻪ ﺷﺎﺩ ﺍﺳﺖ …
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ … ﺩﺭﺳﺖ !
به یک تعریف به یک تایید به یک تبریک …!!
ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ!
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻼﻡ !

 

 

10:02 1394/08/24
✤مغزمتفکـــروروجک هــا✤ میگه:
سلام خواهر جان

مممون از لطف همیشگیتون
07:17 1394/08/24
هستی روشن میگه:
اینم واسه گل همه ئ گلااااااااااا آقا بهرامی عیزم
چطولی عیزم ؟؟؟!!!!
خوفی ؟؟؟؟
این روزا سرت شلوغه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کیفت کوکه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
از راه دور اردت داریم آقای آقاهااااا&&&
&&
&
کلبه‌ی شادی
07:14 1394/08/24
هستی روشن میگه:
اینم واسه شیرین جااااااااان
سلام عیزم
خوفی گلممممممممم


خیلی ماهی
دوستت دارم خانومی
از راه دور می بوسمت%%%
%%
%
کلبه‌ی شادی
07:12 1394/08/24
هستی روشن میگه:
اینم واسه رزا خانومی
رزایی که کمتر افتخار بهمون میده
از راه دور ارادت داریم خانومم
گلم
می بوسمت عزیزم
%%%
%%
%
کلبه‌ی شادی
13:50 1394/08/21
مـــاه رخ میگه:
سلام هستی عزیز و مهربان
عالی بود عزیزم
06:57 1394/08/24
هستی روشن میگه:
سلام ماهرخ نازم
گلمممممممم
مهربونممممممممم
ماهمممممممممممممممم
فرشته زمین و اسمونمممممممممممم


خوفی عسل ؟؟؟!!!!!!!!!!
قربونت برم الهی
فدات که انقذه ماهی
دورت بگردم ملکه ئ من@@@
@@
@
کلبه‌ی شادی
13:04 1394/08/21
♧☆♥☆حمید رضا☆♥☆♧ میگه:
06:53 1394/08/24
هستی روشن میگه:
سلام آقا حمیدرضا
خوفی ؟؟!!!!!!!!
صبت بخیر
چیکار می کنی با دریا ؟؟؟؟؟؟؟؟میسی
قربونت$$$
$$
$
کلبه‌ی شادی
12:39 1394/08/21
mehdi میگه:
اهنگ وبلاگ 20
06:50 1394/08/24
هستی روشن میگه:
سلام آقا مهدی گل
چطولی عیزم ؟!!!!!!!!
خوفی ؟!!!!!!!!


میسی مهربونم
قابلی نداشت عزیزم
خودتو بیستی
نه دویستی


&&&
&&
&
کلبه‌ی شادی
12:19 1394/08/21
امید سرنوشت میگه:
06:46 1394/08/24
هستی روشن میگه:
سلام امید جان
خوفی نانازی


ممنونم عشقم
میسی گلممممممممم&&&
&&
&
کلبه‌ی شادی
11:28 1394/08/21
لیلا میگه:
سلام ممنون
روزخوش

06:44 1394/08/24
هستی روشن میگه:
سلام لیلا جونی
فدات الهی

خوفی عجیجم ؟؟!!!!!!


قربونت
میسی
روز تو هم خوش%%%
%%
%
کلبه‌ی شادی
11:02 1394/08/21
سینا ایرانی میگه:
سلام فردوسی سایت
کلبه‌ی شادی
06:40 1394/08/24
هستی روشن میگه:
سلام آق سینا
چطول مطولی عیزم ؟!!!


میسی که بهم لقب فردوسی دادی
ولی عیزم فردوسی کجا ؟ من کجا ؟؟
اون 30 سال رنج برد تا عجم رو به پارسی زنده کرد من 300 سال که هیچی ( ندارم ) 3000 سال هم نمی تونم عجمو به پارسی دعوت کنم گذشت دوره فردوسی و فردوسی زاد
آآآآآآآآآآآآآآره عیزم اینجوریاست$$$
$$
$
کلبه‌ی شادی
10:51 1394/08/21
dona میگه:
06:32 1394/08/24
هستی روشن میگه:
dona گلم
ماهم
خوشجلم


سلام
چطولی ؟!!!!!


میسی عزیزم
خودت گلی نانازم&&&
&&
&
کلبه‌ی شادی
10:34 1394/08/21
سحـــر مرتضوی میگه:
06:35 1394/08/24
هستی روشن میگه:
سلام سحر خانومی
چطوری عیزم

صبت زیبا گلمممممم
میسی که انقذه ماهی
فدات بشم الهی&&&
&&
&
کلبه‌ی شادی
09:59 1394/08/21
Parvane میگه:
06:30 1394/08/24
هستی روشن میگه:
هاااااااااااااااااااااای پروانه جان
خوبی گلم


قربونت که انقده با مرامی
میسی عزیزم%%%
%%
%
کلبه‌ی شادی
09:33 1394/08/21
عسل محمدی میگه:
ای جونم عزیزدلم

سلام صبح زیبات سرشار از آرامش

06:26 1394/08/24
هستی روشن میگه:
سلام عسل خانومی
چطول مطولی عزیزم
خوفی ؟؟!!!!!صب تو هم به شادی و پر انرژی
فدات عسلم
قربونت که انقذه ماهی


@@@
@@
@
کلبه‌ی شادی
09:22 1394/08/21
شادی میگه:
06:24 1394/08/24
هستی روشن میگه:
سلام شادی خانومی شاد
اکتیو
پرفکت

چطولی خانومی ؟!!!الهی همیشه شاد باشی و شاد بمونی

دیروز تو خیابان دو نفر داشتن باهم دعوا میکردند منم جلو هر دوشون شکلک در می آوردم ...
ازم پرسیدن تو دیگه چی میگی؟
گفتم دارم استیکر میزارم


$$$
$$
$
کلبه‌ی شادی
09:12 1394/08/21
avayedoost میگه:
سلام هستی جون....

پستت مثل همیشه عااااالییییی
06:16 1394/08/24
هستی روشن میگه:
سلام آوا جونم
خوفی عزیزم


تو هم مثل همیشه گلی
خودت گل
دلت پاک
سرت سلامت باد%%%
%%
%
کلبه‌ی شادی
08:24 1394/08/21
؛ ♥♥♥(تندیس تنهایی )♥♥♥ میگه:
سلام ابجی هستی عزیز صبحت بخیر
خوبی خواهرپرانرزی ؟
چه عکسای زیبایی خواهری


ممنونم پاینده باشی
06:13 1394/08/24
هستی روشن میگه:
سلام داداش مجید
خوفی عیزم ؟؟؟!!!!!!
میسی
میسی
میسی

عکسا هم قابل تو رو نداشت
چشات زیبا می بینه گلممممممممممقربون داداش نازم
فدات .........%%%
%%
%
کلبه‌ی شادی